Niezauważone Perły 2019
sksil

Wyniki Przetargu


Rzeszów dnia 18.04.2017


PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ
DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY PRZETARGOWEJ NA:
”Wykonanie klimatyzacji w dużej sali kinowej w Kinie ZORZA”


Komisja Przetargowa w składzie:

1. Przewodniczący – Anna Jaworska
2. Sekretarz – Grzegorz Pętlicki
3. Członek – Maria Stopa

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 1/04/2017/ Prezesa Regionalnej Fundacji Filmowej w Rzeszowie z dnia 02.4.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie zadania
„Wykonanie klimatyzacji w dużej sali kinowej  kina Zorza”
Do przetargu zgłoszono trzy oferty:

 • Oferta  firma GOBOX sp.z.o.o Oddział Rzeszów ,35-301 Rzeszów ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 22- oferta złożona w dniu 18.04.2017 godz.11,48, oferta na kwotę  netto 98 600  zł
 • Oferta firma TERMAR sp.z.o.o, 35-111 Rzeszów, ul.Wypiańskiego 18D-oferta złożona w dniu 18.04.2017 godz.11,22  na kwotę  netto 89 700 zł
 • Oferta Firma BUDOMAX sp,jawna, 35-025 Rzeszów ul. Jagiellońska 9-oferta złożona w diu 18.04.2017 godz.11,59 na kwotę netto   216 500 zł

Komisja przygotowała i przeprowadziła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych a wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy PZP.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone w dniu 06.04.2017r. na stronie internetowej Kina Zorza: www.kinozorza.pl oraz na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: www.portal.uzp.gov.pl w dniu 06.04.2017. pod nr 60902 - 2017
Kryterium wyboru oferty stanowi - Cena 95%.
Pozostałe kryterium gwarancyjne – 5%
Komisja stwierdza,że wszystkie oferty zostały opisane prawidłowo,a zamknięcia kopert ofertowych nienaruszone. Zachowano termin złożenia oraz godzinę. Komisja poinformowała że minimalna wartość zamowienia nie może być  niższa  niż  215 000  zł.co wiąze się zarówno z wymogami technicznymi sprzętu jak i skomplikowaniem prac przy instalacji elektrycznej i pracami budowlanym
W sesji otwarcia ofert w dniu 18.04.2017 o gdz.13-tej , nie uczestniczyli : Prezes Regionalnej Fundacji Filmowej Grażyna Deptuch raz Przedstawiciele firmy TERMAR i BUDOMAX jako potencjalni wykonawcy zamówienia.
Członkowie Komisji Przetargowej złożyli oświadczenia na druku ZP-11 (załącznik do protokołu). Komisja jednogłośnie stwierdziła, że koperty złożonych ofert są w stanie nienaruszonym.
Wg przepisów dotyczących stowarzyszeń  fundacji  art. 3 ustawy prawa o zamówieniach publicznych przeprowadzono przetarg z szacunkową kwotą zadania w wysokości nie mniejszą niż 150 000 zł brutt


Podczas otwarcia ofert Sekretarz Komisji Przetargowej podał następujące informacje zawarte
w ofertach:

 1. nazwy oraz adresy Wykonawców,
 2. cenę ofertową,
 3. termin wykonania zamówienia,
 4. okres gwarancji

Następnie Komisja przystąpiła do:

 1. oceny spełniania warunków stawianych Wykonawcom oraz podstaw wykluczenia Wykonawców w przypadkach określonych ustawą,
 2. badania ofert pod kątem odrzucenie ofert w przypadkach przewidzianych ustawą,
 3. oceny ofert nie podlegających odrzuceniu

Wg oceny Komisji wszystkie oferty  zostały zakwalifikowane do części niejawnej  posiedzenia.
W części niejawnej posiedzenia w dniu 18.04.2017r. Komisja Przetargowa dokonała sprawdzenia formalnego i rachunkowego formularzy Kosztorysów Ofertowych oraz załączników złożonych ofert:

 1. W wyniku analizy i sprawdzenia oferty żaden potencjalny  Wykonawca nie został wykluczony z postępowania , gdyż spełnił  warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych załączników do oferty.
 2. Komisja nie stwierdziła powodu do odrzucenia oferty. Na tym Komisja Przetargowa zakończyła pracę w dniu  18.04.2017 godz. 13:45POSIEDZENIE KOMISJI PRZETARGOWEJ

Rzeszów dnia  18.04.2017

Komisja Przetargowa w składzie:

 1. Przewodniczący – Anna Jaworska
 2. Sekretarz – Grzegorz Pętlicki
 3. Członek-Maria Stopa

W dniu 18.04.2017 r. Komisja Przetargowa na niejawnym posiedzeniu przystąpiła do czynności badania i oceny złożonych ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

Komisja ,biorąc pod uwagę listy referencyjne które potwierdzałyby doświadczenie  w zakresie wykonania podobnych usług w salach kinowych lub teatralnych, odrzuciła ofertę firmy GOBOX p.z.o.o która wykonywała prace w Sądzie Okręgowym w Krośnie,ENEL-MED  w Katowicach,oraz w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie.

Do dalszego etapu przystąpiła Firma  TERMAR sp.z.o.o i firma BUDOMAX sp,jawna
Po zapoznaniu się z wyceną  urządzeń klimatyzacyjnych, robót budowlanych, instalacji elektrycznej oraz wyceną całego zlecenia  Komisja stwierdziła że:
Firma TERMAR sp.z.o.o nie podała jakiego producenta będą instalowane  urządzenia klimatyzacyjne,co ma znaczenie w przypadku kina Zorza . Urządzenia muszą posiadać odpowiednie pramatery głośności ze względu na salę kinową  i aparturę  projekcyjną. Ponadto firma nie  poświadczyła swojej kondycji finansowej oraz braku zaległości w stosunku do US i ZUS.
Firma BUDOMAX s.jawna  w swojej ofercie podała producenta urzadzeń klimatyzacyjnych, które zostaną zamontowane co może ułatwić konfiguracje z pozostałym sprzętem w sali kinowej i projekcyjnej.Ponadto firma potwierdziła brak zaległosci w stosunku do US i ZUS co było jednym z warunków.
Ffirma wykonywała wcześniej prace modernizacyjne w kinie.
Komisja, biorąc pod uwagę kompletność opisów technicznych, oraz wcześniejsze doświadczenie firm, zaakceptowała ofertę fimy BUDOMAX sp.jawna
Uzasadnienie wyboru:
Niniejsza oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert tzn.: kryterium ceny oraz kryterium gwarancji, jej treść jest zgodna z zakresem zadania , w związku, z czym nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego.


Komisja dokończyła wypełnianie druków protokołu (ZP) – załączniki do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2008r. w sprawie protokołu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2008r. Nr. 188 poz. 1154), podpisała druki oraz niniejszy protokół.
Posiedzenie zakończono w dniu 18.04.2017

Pliki do pobrania
Polecamy
PARASITE.jpg

PARASITE

Żywot rodziny pana Ki-taeka (Kang-ho Song) nie należy do najbardziej udanych. Rodzice z dwójką dorosłych dzieci żyją w nędzy, wszyscy...

czytaj dalej
PLAYMOBIL_FILM.jpg

PLAYMOBIL: FILM

Charlie wciąż zadręcza swoją siostrę – Marlę opowieściami o fantastycznej krainie, w której podobno żyją ludziki PLAYMOBIL®....

czytaj dalej
KinoLetnie2019.jpg

KINO LETNIE 2019

Kino Letnie to przede wszystkim doskonała okazja do obejrzenia świetnych filmów w niecodziennych warunkach. Urokliwa atmosfera,...

czytaj dalej
BOL_I_BLASK.jpg

BÓL I BLASK

"Ból i blask" to hiszpański film roku. To autobiograficzne dzieło jednego z najbardziej znanych hiszpańskich twórców...

czytaj dalej
Kino Zorza Filmowa cafe Regionalna Fundacja Filmowa Polski Instytut Sztuki Filmowej
Kinads kultura i sztuka piotrsamolewicz.pl FINA
Tanie poniedziałki
Zapowiedzi Sierpień
wbx
Pisf
DKF Zorza